O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining qarori 07.06.2010 yildagi “umumta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilarini akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida o‘qitish bilan qamrab olishni ta’minlash bo‘yicha normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi 109-sonli qarori (http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1639371)

Постановление кабинета министров республики узбекистан от 07.06.2010 г. “о далнейшем совершенствовании нормативно-правовой базы по обеспечению охвата выпускников 9-х классов общеобразователных школ обучением в академических лицеях и профессионалных колледжах” за № 109  (http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1639369)

 O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining qarori 29.12.2012 yildagi “o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘quvchilari o‘qishini ko‘chirish, qayta tiklash va o‘qishdan chetlashtirish tartibini takomillashtirish haqida”gi 367-sonli qarori (http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2110418

Постановление кабинета министров республики узбекистан от 29.12.2012 г. “об усовершенствовании порядка перевода, восстановления и отчисления учащихся средних специалных, профессионалных образователных учреждений” за № 367 (http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2110424).

 O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazining “umumiy o‘rta ta’lim maktablari bitiruvchilarining shaxsiy hujjatlar yig‘majildini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar ro‘yxatini tasdiqlash haqida” qarori [O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi tomonidan 2015 yil 13 mayda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2673] (http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2644873)

Постановления министерства народного образования республики узбекистан центра среднего специалного, профессионалного образования министерства высшего и среднего специалного образования республики узбекистан “об утверждении перечня необходимых документов для формирования личных дел выпускников школ общего среднего образования” [зарегистрировано министерством юстиции республики узбекистан 13 мая 2015 г. Регистрационный № 2673] (http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2644875)

 O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash vazirligi O‘zbekiston Respublikasi madaniyat va sport ishlari vazirligi O‘zbekiston badiiy akademiyasining “O‘zbekiston Respublikasi o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘quvchilariga akademikta’til berish to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” qarori [O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi tomonidan 2013 yil 17 yanvarda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2413] (http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2120400)

Постановление центра среднего специалного, профессионалного образования министерства высшего и среднего специалного образования республики узбекистан министерства здравоохранения республики узбекистан министерства по делам културы и спорта республики узбекистан академии художеств узбекистана

“об утверждении положения о предоставлении академического отпуска учащимся средних специалных, профессионалных образователных учреждений республики узбекистан” [зарегистрировано министерством юстиции республики узбекистан 17 января 2013 г. Регистрационный № 2413] (http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2120400)

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalariga qabul qilish bo‘yicha davlat komissiyasining  “O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalarida ikkinchi va undan keyingi ta’limni olish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” bayoni [O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi tomonidan 2008 yil 21 avgustda 1844-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi] (http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1384744)

Протокол государственной комиссии республики узбекистан по приему в образователные учреждения “об утверждении положения о порядке получения второго и последующего образования в образователных учреждениях республики узбекистан”  [зарегистрирован министерством юстиции республики узбекистан 21 августа 2008 г., регистрационный № 1844](http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1384744)

 

FOYDALI SAYTLAR